Popis činnosti

Interní audit je přímo podřízen starostovi města, čímž je zajištěna jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MF č. 416/2004 Sb. útvar interního auditu provádí:

  • nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému,
  • na základě schválených plánů nebo na základě vyžádání starosty města provádí audity na jednotlivých odborech městského úřadu, tzn. ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit), prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů), zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu),
  • dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů, přijatých opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům,
  • dohlíží na to, zda jsou poskytovány včasné a spolehlivé informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města, dohlíží na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
  • o svých zjištěních zpracovává a předává starostovi města výsledné zprávy s doporučeními k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, předcházení a zmírnění rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému,
  • poskytuje konzultační a metodickou činnost.

Dále se útvar interního auditu podílí na koordinaci systému řízení kvality úřadu, zajišťuje metodickou činnost v záležitostech systému řízení kvality.