Popis činnosti

 1. Úsek komplexně zpracovává platové a personální záležitosti zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, zaměstnanců městské policie, členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva a komisí rady, ředitelů příspěvkových organizací (pouze personální agenda).
 2. Zajišťuje ve spolupráci s externím dodavatelem plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Realizuje výběrová řízení a zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vede osobní spisy zaměstnanců, provádí úkony související s přijímáním nových zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění.
 5. Komplexně zpracovává agendu prací konaných mimo pracovní poměr, na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
 6. Zabezpečuje agendu veřejně prospěšných prací.
 7. Zajišťuje odborné a studentské praxe na městském úřadě.
 8. Vede evidenci vnitřních předpisů úřadu.
 9. Zabezpečuje platovou agendu, agendu nemocenských dávek, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění a agendu daní ze závislé činnosti.
 10. Zpracovává veškeré platové a související statistické výkazy.
 11. Provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.
 12. Provádí objednávky a fakturaci za ORJ 06 včetně rozpočtových opatření.
 13. Komplexně zpracovává dotace MPSV pro zajištění činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a na výkon sociální práce.
 14. Vede evidenci poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 15. Je podpůrným orgánem veřejných funkcionářů v Centrálním registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zastřešuje administrativní chod kanceláře tajemníka a plní přímé úkoly podle pokynů tajemníka úřadu.