Popis činnosti

V oblasti administrativy a spisové služby:

 • Zajišťuje činnosti spojené s provozem sekretariátu vedení úřadu (starosta, místostarosta)
 • Zajišťuje pořizování písemností pro vedení úřadu a vede jejich evidenci a archivaci
 • Poskytuje informace veřejnosti všeobecného charakteru k činnosti úřadu
 • Zajišťuje administrativní přípravu dokumentů pro jednání rady a zastupitelstva, pořizuje z nich zápis a vede jejich evidenci, vypracovává materiál s přehledem plnění zadaných úkolů pro jednání rady města
 • Vede komplexní evidenci movitého majetku města
 • Zajišťuje činnosti podatelny, přijímání a odesílání pošty, evidence pošty, zveřejňování povinných a dalších informací na úředních deskách, na elektronické úřední desce
 • Zabezpečuje činnost příjmové pokladny
 • Zabezpečuje činnosti na úseku spisové a archivační služby úřadu
 • Zabezpečuje kronikářskou činnost
 • Zajišťuje činnost Pošty Partner v místní části Bohuslavice
 • Zajišťuje chod kontaktního místa v místní části Bohuslavice

V oblasti prezentace a propagace:

 • Zajišťuje prezentaci města ve sdělovacích prostředcích
 • Koordinuje výstup informací z úřadu pro veřejné sdělovací prostředky
 • Vyhodnocuje informace o úřadu a městě ve veřejných sdělovacích prostředcích
 • Aktualizuje a spravuje webové stránky a profil města Kyjova na sociální síti Facebook
 • Zajišťuje nákup propagačních předmětů a vede jejich evidenci
 • Zajišťuje setkání jubilantů, připravuje pamětní listy, dárkové balíčky

V oblasti zahraničních styků:

 • Zajišťuje organizační a materiální zabezpečení akcí spojených s pobytem zahraničních delegací a výměnných zájezdů mezi občany partnerských měst
 • Vypracovává a vyhodnocuje projekty pro získání dotací z Evropské unie