Popis činnosti

Městský architekt vykonává funkci architekta města spočívající v provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektonicko-urbanistických řešení. Je partnerem a poradcem pro Odbor rozvoje města Městského úřadu Kyjov, Radu města Kyjova a Zastupitelstvo města Kyjova, ale i některé komise či výbory, případně orgány státní správy, jejichž náplň se dotýká urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, dopravy,…

Jedná se zejména o činnosti v oblastech:

 • urbanisticko-architektonického rozvoje města;
 • tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře;
 • řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v exponovaných nebo významných místech města
 • péče o historické dědictví města formou spolupráce s odborem státní památkové péče;
 • předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě;
 • spolupráce na zadávacích podmínkách pro pořizování Územně plánovací dokumentace;
 • zpracování podkladů pro zadávací podmínky při pořizování územního plánu, či jeho změn a regulačních plánů na území města;
 • zpracování podnětů a odůvodnění k pořízení územních studií, potřebných k ověření podrobnějších podmínek pro urbanistické řešení nových, popř. exponovaných lokalit města, vč. veřejných prostranství;
 • účast ve výběrových komisích a při jednáních komisí Rady města Kyjova zabývajícími se architektonicko-urbanistickými otázkami;
 • účast při veřejných projednáních projektů, komunikace s veřejností;
 • organizace architektonických a urbanistických soutěží;
 • zpracování různých koncepčních dokumentů, vč. návrhů a studií rozvoje;
 • koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistickými;
 • koordinace a pomoc při zpracování strategického plánu města;
 • iniciování, vytváření a implementace vizí města.

Činnost městského architekta zahrnuje také konzultace pro občany města, investory a developery v usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko-architektonický rozvoj města.

Městský architekt funguje jako poradní orgán s konzultačními hodinami: 

Kdy?  Každé první pondělí v měsíci, vždy v čase od 15 do 17 hodin. 

Kde?  V kanceláři vedoucího Odboru rozvoje města (radnice, 2. patro).