Popis činnosti

Odbor finanční zajišťuje celkovou ekonomickou agendu města.

V oblasti samostatné působnosti:

 • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje plnění rozpočtu
 • zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu, vede jejich evidenci
 • zabezpečuje zpracování rozpočtového výhledu
 • zpracovává závěrečný účet města
 • sestavuje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města vč. jejich vyhodnocování
 • vede účetnictví města včetně sestavování a předávání veškerých účetních a statistických výkazů
 • zabezpečuje agendy daně z příjmů právnických osob a DPH za město
 • provádí platební styk s peněžními ústavy
 • zajišťuje pokladní operace
 • provádí úvěrovou agendu města
 • zabezpečuje hospodaření s mimorozpočtovými prostředky
 • řídí a koordinuje inventarizace majetku a závazků města
 • zajišťuje vedení ekonomické agendy DSO Severovýchod a DSO Mutěnka

 V oblasti přenesené působnosti:  

 • vykonává činnost správce místního poplatku ze psů, místního poplatku za provoz systému shromažďování, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů