Popis činnosti

Samostatná působnost obce 

V oblasti právní

 1. poskytuje právní pomoc vedení města a jednotlivým odborům městského úřadu, kterým současně pomáhá s přípravou materiálů předkládaných orgánům města,
 2. zabezpečuje tvorbu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce, případně spolupracuje legislativně na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiný odbor úřadu, zabezpečuje jejich projednání v příslušných orgánech města, v případě jejich schválení odpovídá za jejich aktualizaci a navrhuje opatření ke kontrole jejich dodržování, vede jejich evidenci,
 3. vyhotovuje smlouvy a vyjadřuje se ke všem smluvním vztahům města před jejich podpisem, vede evidenci smluv dle vnitřního předpisu,
 4. zastupuje město v soudních sporech, vede evidenci soudních sporů, které vede město, a navrhuje postup řešení, zadává a kontroluje úkoly při spolupráci s externími právníky,
 5. sleduje vydávání právních předpisů a norem, vede jejich evidenci a umožňuje nahlédnutí do těchto norem,
 6. zabezpečuje vymáhání pohledávek města včetně kooperace s exekutorským úřadem,
 7. přihlašuje pohledávky do dědického řízení, v rámci uplatňování náhrady nákladů pohřbení osob osaměle zemřelých přihlašuje tyto pohledávky do dědického řízení, dle jeho výsledku následně případně na MMR, vymáhá tyto náklady po případných dědicích zemřelého, zajišťuje převzetí případného, městu jako vypraviteli pohřbu soudem přiznaného, majetku nepatrné hodnoty a provádí další úkony s tím související,
 8. zajišťuje a řeší problematiku týkající se odstavených vozidel na území města.

V oblasti administrace veřejných zakázek

 1. ve spolupráci s dotčenými odbory městského úřadu zajišťuje komplexní vedení zadávacích řízení veřejných zakázek prováděných městem Kyjov (příprava, organizace, vedení hodnotící komise, včetně zpracovávání protokolů a přípravy rozhodnutí o výběru nejvhodnější zakázky),
 2. ve spolupráci s dotčenými odbory městského úřadu zajišťuje administraci veřejných zakázek malého rozsahu, včetně provádění e-aukcí, administraci veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek a odpovídá za soulad postupů zadavatele se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 3. vede evidenci všech veřejných zakázek zadávaných městem a tyto archivuje.

V oblasti kontrolní

 1. vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací města a vyhotovuje protokoly z těchto kontrol, vypracovává jejich roční plán a provádí kontrolu napravení zjištěných nedostatků,
 2. provádí kontrolu vyúčtování dotací z rozpočtu města Kyjova a v případě porušení rozpočtové kázně nebo ustanovení zakládajícího snížený odvod, zabezpečuje další postup daný vnitřními předpisy,
 3. vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města,
 4. ve spolupráci s útvarem interního auditu zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol,
 5. zajišťuje provádění nepravidelných kontrolních akcí dle pokynů rady, zastupitelstva a starosty města,
 6. vede centrální evidenci stížností a petic, včetně kontroly jejich vyřizování a vypracovává o tom zprávu,
 7. zveřejňuje smlouvy uzavřené městem, příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi založenými městem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
 8. spravuje zřizované transparentní účty.

Státní správa

V oblasti právní

 1. připravuje k projednání radě města nařízení města,
 2. projednává přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v rozsahu své funkční příslušnosti dle vnitřního předpisu, tj. zejména obecné přestupky, dopravní přestupky a přestupky týkající se úsekového měření rychlosti, vede přestupkovou agendu a evidenci přestupků a přestupců, poskytuje konzultace občanům ve věcech přestupků, vede agendu úsekového měření rychlosti,
 3. provádí šetření dle požadavků státních orgánů a institucí, vyhotovuje zprávy o pověsti,
 4. zastupuje město Kyjov jako ustanoveného procesního opatrovníka podle správního řádu.