Názvy ulic a čísla popisná

V místních částech Kyjov, Nětčice a Boršov mají ulice své názvy. V místní části Bohuslavice ulicím názvy přiděleny nejsou.

O pojmenování, přejmenování nebo zániku názvu ulice rozhoduje zastupitelstvo města.

V souladu se zákonem o obcích zajišťuje odbor majetkoprávní zpracování podkladů a následné přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních, jejich změny a zrušení ve všech katastrálních územích města, zapisuje údaje do RÚIAN dle § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 Základním pravidlem pro označování budov je, že každá budova, pokud zákon pro označení některých typů budov nestanoví jiný režim, musí být označena číslem popisným. Definice budovy pro tyto účely je vymezena v zákoně o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. (dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona se budovou rozumí stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory).

Specifický režim označování budov čísly:

  1. tzv. vedlejší budovy  (tj. budovy, které jsou součástí jednoho celku) – neoznačují se samostatnými popisnými čísly, jejich označení je pokryto označením hlavní budovy
  2. stavby určené k individuální rekreaci  – označují se čísly evidenčními
  3. stavby dočasné  - označují se čísly evidenčními
  4. budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou:
  • staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
  • zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
  • přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
  • Tyto budovy se označují čísly evidenčními.

 Každé číslo popisné nebo evidenční musí být jedinečné v rámci části obce, nemá-li obec části, pak musí být jedinečné v rámci obce. Tato čísla nelze užívat opakovaně. Popisná a evidenční čísla budov se evidují v katastru nemovitostí, a porušení zákazu jejich opakovaného užívání by proto mohlo vést k nejasnostem v evidenci nemovitostí.

Číslo orientační lze výjimečně přidělit opakovaně, a to tehdy, pokud nová budova stojí na místě zaniklé budovy, které takové orientační číslo bylo přiděleno.

Přiložené soubory