Pozemkové úpravy - informace

Co jsou pozemkové úpravy?

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemkyscelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

Pozemkovými úpravami se také  zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředíochranu a zúrodnění půdního fonduvodní hospodářství a zvýšení ekologické stability.

Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí je každý nově navržený pozemek jednoznačně  a přesně identifikovatelný.

Jaké jsou formy pozemkových úprav?

Komplexní pozemkové úpravy - KPÚ

celé katastrální území (výjimka - zastavěné části obce – speciální režim, větší lesní celky).

Jednoduché pozemkové úpravy – JPÚ

část katastrálního území

• řešení některých hospodářských potřeb (např. urychlené scelení pozemků)• ekologických potřeb v krajině (lokální protierozní nebo protipovodňové opatření)

část, případně (téměř) celé katastrální území

• upřesnění nebo rekonstrukce přídělů

Za pozemkové úpravy  je odpovědný Státní pozemkový úřad ČR, který zahajuje, financuje a rovněž odpovídá za vytvoření plánu nové komplexní pozemkové úpravy.

Přiložené soubory