Prodej a pronájem nemovitostí

Dispozice s nemovitými věcmi (prodeje, koupě, nájmy, pachty, výpůjčky)

a) Odbor majetkoprávní přijímá žádosti, návrhy a nabídky ve věcech pozemků, budov a nebytových prostor. Není třeba používat žádné formuláře, základem je přesná specifikace požadované nemovité věci údaji z Katastru nemovitostí ČR.

b) K podání se nejprve vyjádří dotčené odbory MÚ. Je posuzováno především z hlediska veřejného zájmu, plánovaných budoucích investic města a souladu s územním plánem města.

c) Dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec povinna před rozhodnutím o prodeji, směně, daru, pronájmu, pachtu a výpůjčce nemovitostí zveřejnit na úřední desce (včetně internetové úřední desky – tj. na webu www.mestokyjov.cz) záměr obce tyto majetkoprávní úkony provést. Záměr musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. O zveřejnění záměru rozhoduje vždy rada města. Záměr je zaslán vlastníkům sousedních nemovitostí a dalším subjektům, jejichž práva by mohla být majetkoprávním úkonem dotčena.

 d) Pokud nejsou k záměru doručeny žádné připomínky, protinávrhy apod. je věc předložena příslušnému orgánu obce k rozhodnutí:

  • O prodeji a koupi nemovitostí, směně nemovitostí a daru (přijetí i darování) nemovitosti rozhoduje zastupitelstvo města. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Koná se zpravidla jedenkrát za tři měsíce.
  • O nájmech, pachtech, výpůjčkách a o zřizování věcných břemen rozhoduje rada města. Schůze rady jsou neveřejné. Rada se schází zpravidla dvakrát za měsíc.

e) Prodeje a koupě se realizují za ceny v místě a čase obvyklé, které jsou určovány znaleckým posudkem.  Náklady spojené s vyhotovením posudku hradí žadatel.

f) Žadatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu, pokud se jedná o převod části pozemku nebo více pozemků, a náklady na správní poplatek za vkladové řízení do Katastru nemovitostí ČR (2.000,-Kč).

g) Přípravu smluv zajišťuje odbor majetkoprávní.

Přiložené soubory