Výstavba a územní plánování ve městě

Činnosti odboru majetkoprávního

V oblasti výstavby na území města Kyjova

a) sleduje stav a vývoj stavebních činností utvářejících parter města (fasády objektů – použité materiály, povrchové úpravy, barevná řešení, umístění a charakter reklamních prvků, architektonické a výtvarné detaily staveb, městský mobiliář, sadové a parkové úpravy veřejných prostranství, povrchy komunikací a chodníků atp.) a iniciativními návrhy cíleně koordinuje a usměrňuje požadavky investorů a návrhy projektantů vždy v součinnosti s odborem rozvoje města příp. komisí výstavby a urbanismu,

b) připravuje podklady pro stanoviska a vyjádření města Kyjova k záměrům výstavby třetích osob a projektovým dokumentacím staveb na území města vždy v součinnosti s odborem rozvoje města příp. komisí výstavby a urbanismu,

c) připravuje podklady pro koordinovaná závazná stanoviska města Kyjova v rámci správních řízení vedených stavebním úřadem, včetně zajišťování a koordinaci dílčích vyjádření ostatních dotčených odborů Městského úřadu v Kyjově,

d) dohlíží na splnění podmínek uložených stavebníkům a dalším subjektům ve vyjádřeních, stanoviscích, smlouvách a dohodách,

e) eviduje a vyřizuje žádosti stavebníků v případech, kdy je výstavbou dotčen pozemek ve vlastnictví města,

f) eviduje a vyřizuje žádosti o uložení přípojek technické infrastruktury na pozemcích
ve vlastnictví města,

g) eviduje, příp. vydává stanoviska města Kyjova ke strategickým dokumentům z Jihomoravského kraje příp. Ministerstev ČR,

h) organizačně zajišťuje činnost komise výstavby a urbanismu.

V oblasti územního rozvoje města

a) spolupracuje s pořizovatelem a pověřeným zastupitelem u nově pořizované územně plánovací dokumentace města Kyjova (územní plán, regulační plán),

b) spolupracuje s pořizovatelem a pověřeným zastupitelem při pořizování územně plánovacích podkladů města Kyjova (územně analytické podklady, územní studie),

c) podává návrhy a podněty na změny územně plánovacích dokumentací včetně návrhu věcného obsahu,

d) eviduje a vyhodnocuje dílčí požadavky na změny územně plánovacích dokumentací, navrhuje optimální změny, předkládá výhledové rozbory,

e) dle potřeb veřejnosti podává informace o možnostech pro výstavbu,

f) podílí se na pořizování strategických rozvojových dokumentů pro potřeby rozvoje území města Kyjova a jeho zapojení do rozvoje urbanistické struktury, dopravní, technické a informační infrastruktury kraje.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU KYJOV

V oblasti ochrany památek na území městské památkové zóny Kyjov

a) při ochraně a obnově památek na území města a hodnocení činností a vývoje v MPZ Kyjov spolupracuje s orgánem státní památkové péče a s odbornými institucemi v této oblasti,

b) zajišťuje aktualizaci a vyhodnocuje Program regenerace Městské památkové zóny Kyjov,

c) v souladu se schváleným Programem MPZ Kyjov zajišťuje průběžnou účast města Kyjova případně třetích osob při dotačních příležitostech vyhlašovaných Ministerstvem Kultury ČR z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón,

d) zajišťuje podklady a dokumenty k žádosti o přidělení dotační podpory z programu regenerace Ministerstva kultury ČR,

e) spolupracuje s příslušným referentem investic při realizaci akce obnovy kulturní památky ve vlastnictví města,

f) spolupracuje s fyzickými příp. právnickými subjekty při realizaci akce obnovy kulturní památky nacházející se v MPZ Kyjov dle Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ,

g) zajišťuje podklady pro závěrečné vyhodnocení dotací na akce památkové obnovy z Programu MK ČR.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory