Hlášení pojistných událostí

Jedná se především o úrazy na chodnících a místních komunikacích, majetkovou újmu na vozidle nebo jiné movité věci způsobenou např. rozlomením stromu na pozemku města, apod.

Pro tyto případy má město uzavřenou pojistku. Jde o pojištění odpovědnostní, 
tj. předpokladem pojistného plnění je skutečnost, že ze strany města nebo subjektů, které město pověřilo údržbou nebo správcovstvím, došlo k porušení povinnosti (povinnost údržby chodníku, komunikace, zeleně apod.).

Písemná žádost o náhradu škody by měla obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení poškozeného, datum narození, trvalé bydliště, případně doručovací adresa, pokud je rozdílná od trvalého bydliště, doporučuje se uvést také telefonické a mailové spojení, případně číslo účtu oznamovatele pro zaslání regresní náhrady,
  • detailní popis škodní události, ve kterém bude zejména uvedeno:

   a) kdy a jak k události došlo (den, hodina),

   b) komu a kdy byla událost dříve oznámena, popř. s jakým výsledkem (Policie ČR, Městská policie Kyjov, TS Kyjov apod.),

   c) přesné označení místa, na kterém došlo k události (označení ulice, číslo popisné domu, před kterým došlo k události, plánek, fotodokumentace pořízená bezprostředně  po události, atd.),

   d) popis úrazu, škody, popis skutkového děje (tj. přesně jak k události došlo),

   e) příčina úrazu nebo škody,

  • jména, příjmení, bydliště a telefonický kontakt případných svědků události ,
  • určení, o jaké odškodnění je žádáno (např. žádost o omluvu, bolestné, ušlý zisk atd.) včetně zdůvodnění,
  • vyčíslení požadovaného odškodnění v Kč, jehož součástí musí být podrobný zdůvodněný soupis položek, toto může být doplněno dodatečně (např. po ukončení léčby jako dodatek 
    k již doručené žádosti),
  • důkazy pro doložení uváděných skutečností např.: kopie lékařské zprávy, pokladní stvrzenky (účtenky, faktury, atd.) dokládající výši odškodnění, posudek o bolestném od ošetřujícího lékaře, písemné vyjádření svědků.

K žádosti oznamovatel škodní události dále přiloží vyplněný tiskopis o GDPR - souhlas s poskytováním informací (viz. příloha). 

V případě dopravní nehody na místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve vlastnictví města Kyjova, při poškození mobiliáře či majetku města, je nutno doložit i vyplněný a podepsaný tiskopis “záznam o dopravní nehodě” (viz. příloha), fotodokumentaci poškozené věci a případně úřední záznam od Městské policie Kyjov či Policie ČR (pokud věc řešila).

Pro zvýšení šance na pojistné plnění doporučujeme tuto skutečnost BEZODKLADNĚ PÍSEMNĚ OZNÁMIT Městskému úřadu Kyjov, odboru majetkoprávnímu a taktéž doporučujeme vždy zajistit jména, bydliště, případně telefonní čísla svědků a pořídit bezodkladně fotodokumentaci z místa události (tzn. v den události). Není žádoucí čekat s oznámením škodní události na dobu po ukončení léčení.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory