Zeleň, veřejné osvětlení, veřejná prostranství, dětská hřiště, městský mobiliář, tržnice, veřejné WC

Tyto činnosti vykonává příspěvková organizace Technické služby Kyjov.

Veřejná zeleň

Požadavky na kácení a ořezy stromů na pozemcích města

 • shromažďuje a vyřizuje Ing. Tomáš Blažek, odbor majetkoprávní, tel. 518697473, t.blazek@mukyjov.cz
 • vždy se posuzuje zdravotní stav a provozní bezpečnost stromů
 • k žádostem se vyjadřují TS Kyjov p.o. a Komise životního prostředí města Kyjova
 • povolení ke kácení vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Kyjov, který je orgánem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

Kontaktní osoby

Ing. František Svoboda, TS Kyjov - správce zeleně, tel. 778 449 665, svoboda@tskyjov.cz
Ing. Tomáš Blažek, odbor majetkoprávní, tel. 518 697 473, t.blazek@mukyjov.cz

Veřejné osvětlení

Správu a údržbu veřejného osvětlení (dále v textu jen „VO“) provádějí Technické služby Kyjov. Jejich činnost spočívá především v

 • zajištění provádění pravidelných revizí el. instalace a statických kontrol vybraných stožárů VO a následné odstranění zjištěných závad v dohodnutých termínech
 • vypracování a předložení k odsouhlasení plánu údržby a čištění VO věcně příslušnému odboru, včetně finančních nákladů a po schválení zajištění jeho realizace
 • evidence nahlášených závad a poruch VO, včetně záznamu o jejich odstranění
 • opravy elektrických rozvodů VO, opravy svítidel včetně čištění dle plánu údržby
 • opravy a obnova nátěrů sloupů a rozvaděčů, včetně obnovy bezpečnostního značení
 • spolupráce s odborem majetku a investic při plánování obnovy a rekonstrukce VO
 • dodávky a osazení nových sloupů, dodávky a instalace svítidel
 • instalace a údržba vánoční výzdoby včetně zajištění, instalace a likvidace vánočního stromu s umístěním světelných zdrojů
 • v případě mimořádných akcí (hody apod.) instalace světelných bodů na sloupech VO
 • opravy osvětlení v areálu Informačního centra
 • evidence připomínek a požadavků občanů a jejich řešení, v případě náročnějších požadavků spolupráce na jejich řešení s příslušným odborem
 • vedení pasportu veřejného osvětlení

Poruchová služba

Veřejné osvětlení

Drábek Jan   tel. 724 516 043

Veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení

Vlachovský Lukáš   tel: 778 474 739
Email: vlachovsky@tskyjov.cz

Péče o veřejná prostranství, dětská hřiště a městský mobiliář

Údržba veřejných prostranství, správa městského mobiliáře včetně městského informačního systému

 • zajištění úklidu veřejných prostranství
 • vysypávání odpadkových košů na veřejných prostranstvích
 • opravy poškozených odpadkových košů, jejich výměna a doplnění, úklid psích exkrementů na Masarykově náměstí a v jeho okolí
 • údržba a opravy laviček včetně nátěrů a případných výměn či doplnění dle návrhu odsouhlaseného věcně příslušným odborem
 • udržování tabulí městského informačního systému včetně výměn poškozených tabulí,
 • osazování reklamních tabulí (poutačů a navigací na komerční cíle na sloupech VO a na místech k tomu určených) dle pokynů věcně příslušného odboru
 • údržba zpevněných míst pro umístění kontejnerů na SKO, bioodpad, tříděný odpad a úpravy těchto míst a příprava nových míst dle pokynů věcně příslušného odboru
 • správa a údržba fontány a pítka na Masarykově náměstí
 • likvidace černých skládek ve všech katastrálních územích města Kyjova
 • provádění, případně zajištění provedení deratizace na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách
 • údržba mobiliáře v areálu Informačního centra, na základě požadavku pracovníků IC provádění oprav mobiliáře, zajištění vyvěšení informačního banneru před IC
 • evidence připomínek a požadavků občanů a jejich řešení, v případě náročnějších požadavků spolupráce na jejich řešení s příslušným odborem

 Správa dětských hřišť (mimo hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací)

 • správa, údržba a opravy dětských hřišť
 • zajištění revizí prvků na dětských hřištích, odstranění případných závad, podávání návrhů na obnovu či výměnu prvků
 • provádění provozní kontroly všech dětských hřišť a pískovišť, včetně záznamu o zjištěných závadách a stavu zařízení, zajištění následného odstranění závad a nedostatků
 • udržování dětských pískovišť včetně pravidelné výměny písku 1 x ročně
 • evidence připomínek a požadavků občanů a jejich řešení, v případě náročnějších požadavků spolupráce na jejich řešení s příslušným odborem

Tržiště "Kapka", veřejné WC

Dlouholetou tradici má v Kyjově na Masarykově náměstí prodej zemědělských výpěstků na tržišti zvaném "Kapka", informace poskytne paní Nela Jagošová, tel. 518 697 437, jagosova@tskyjov.cz. 

Technické služby Kyjov mají na starosti i provoz a úklid veřejných WC na Masarykově náměstí v Kyjově. Najdete je v průchodu vedle kostela.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Galerie