Pravidla odkládání odpadů v Kyjově

Informace uvedené níže platí pouze pro občany města Kyjova. Nevztahují se ani na podnikající fyzické osoby ani na právnické osoby. Tyto subjekty jsou povinny uzavřít na odvoz a likvidaci odpadu samostatnou smlouvu se svozovou společností.

Obecní systém odpadového hospodářství upravuje platná vyhláška.

1. Popelnice a kontejnery na komunální odpad u rodinných a bytových domů

Tyto nádoby jsou zpravidla ve vlastnictví majitelů budov, kteří si je na vlastní náklady pořizují. Je na rozhodnutí vlastníka budovy, kolik a jakých nádob si pořídí.

Do těchto nádob patří pouze komunální odpad. V případě, kdy pracovníci svozové společnosti zjistí, že nádoba obsahuje odpady, které do komunálního odpadu zařadit nelze (např. stavební suť, eternit), nádobu nevyvezou! K nádobě nebo do schránky je zpravidla přiloženo oznámení o nevyvezení se zdůvodněním.        

Popelnice ani kontejnery pro občany se neopatřují známkami.

Popelnice se na veřejné prostranství umísťují těsně před svozem a po svozu se odklízejí na pozemek vlastníka nebo do budovy.

2. Popelnice a kontejnery na biologicky rozložitelný odpad u rodinných a bytových domů

Po zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v roce 2013 poskytovalo město Kyjov popelnice a kontejnery na tento odpad bezúplatně. V současné době již tato možnost není a vlastníci nemovitostí si musí nádoby na biologicky rozložitelný odpad pořídit na své náklady.

Do těchto nádob patří pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. V případě, kdy pracovníci svozové společnosti zjistí, že nádoba obsahuje odpady, které do biologicky rozložitelného odpadu nepatří, nádobu nevyvezou! Popelnice ani kontejnery na biologicky rozložitelný odpad se neopatřují známkami.

Popelnice se na veřejné prostranství umísťují těsně před svozem a po svozu se odklízejí na pozemek vlastníka nebo do budovy.

3. Odpadkové koše na veřejných prostranstvích

Slouží pouze pro odkládání drobných odpadků na veřejných prostranstvích. Vyprazdňování odpadkových košů mají na starosti Technické služby Kyjov, p.o..

4. Sáčky na psí exkrementy

Neosvědčilo se jejich umístění  na odpadkových koších ve městě. Zájemci si mohou sáčky v dostatečném množství vyzvednout zdarma na podatelně MÚ Kyjov na radnici.

5. Kontejnerová hnízda na veřejných prostranstvích

Na území města jsou rozmístěny kontejnery na třídění papíru, plastů, bílého skla, barevného skla, elektrozařízení, kovů, textilu a použitých jedlých tuků a olejů. Na každém kontejneru je napsáno i graficky znázorněno, pro jaký druh odpadu je daný kontejner určen. Do kontejnerů na separovaný odpad (plasty, papír, sklo, kov,…) je možné ukládat pouze ty druhy odpadů, pro které jsou určeny!

Přeplňování kontejnerů na plasty v letních měsících je bohužel způsobeno tím, že velké procento PET lahví v kontejneru není  sešlápnuto.

Vývoz plastů a papíru – 1 x týdně, vývoz ostatních kontejnerů – dle potřeby.

6. Hřbitovy

Na všech kyjovských hřbitovech se nacházejí odpadkové koše i  kontejnery. Kontejnery slouží pouze pro návštěvníky hřbitovů a nikoliv pro odkládání objemných odpadů z domácností od občanů. Tyto prosím odvážejte přímo na sběrný dvůr, který je k dispozici šest dnů v týdnu po celý rok.

7. Sběrný dvůr na ul. Havlíčkova

Sběrný dvůr provozuje společnost EKOR s.r.o. - odkaz

Otevírací doba sběrného dvora odpadů v Kyjově

pro fyzické osoby nepodnikající

Po-So včetně (mimo svátky) od 7:00 hod do 17:30 hod  – poslední příjem odpadu z technických důvodů v 17:15 hod

pro podnikatele pouze

Po-Pá  od 7:00 hod do 15:00 hod.

Občané města se při odkládání odpadů na sběrném dvoře prokazují platným občanským průkazem za účelem ověření trvalého pobytu ve městě. Na sběrném dvoře mohou občané zdarma odložit odpady bez množstevního omezení s výjimkou těchto druhů odpadu:

  • stavební suť - limit 500 kg na nemovitost (byt) v Kyjově, ve které je občan hlášen k trvalému pobytu, a rok
  • biologicky rozložitelný komunální odpad – limit 3 vozíky za osobní auto osoba/rok
  • objemný odpad – limit 3 vozíky za osobní auto osoba/rok

Eternit sběrný dvůr nepřijímá, je nutné jej odvézt na skládku do Těmic, kde bude přebrán za úplatu.

Na sběrném dvoře probíhá také zpětný odběr elektrozařízení.

8. Odkládání odpadů za úplatu

Při překročení ročního limitu na občana pro bezplatné uložení odpadů na sběrném dvoře v Kyjově je občan povinen uložení dalšího odpadu hradit dle ceníku provozovatele sběrného dvora, tj. společnosti EKOR s.r.o.

9. Potřeba odvozu a uložení většího množství odpadu – objednání kontejneru

V případě, kdy občan potřebuje uložit větší množství odpadu a potřebuje zajistit i jeho odvoz na skládku, může využít pronájem kontejneru EKOR-u včetně odvozu:  odkaz

Občanům města Kyjova poskytuje firma EKOR, s.r.o. na skládce v Těmicích slevu za uložení směsného komunálního odpadu nebo velkoobjemového odpadu, po předložení potvrzení vystaveného odborem majetkoprávním Městského úřadu v Kyjově.

10. Výkup druhotných surovin na sběrném dvoře

Vykupuje se železo, barevné kovy a papír, dle aktuálních ceníků.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě