Pravidla odkládání odpadů v Kyjově

Informace uvedené níže platí pouze pro občany města Kyjova. Nevztahují se ani na podnikající fyzické osoby ani na právnické osoby. Tyto subjekty jsou povinny uzavřít na odvoz a likvidaci odpadu samostatnou smlouvu se svozovou společností.

Obecní systém odpadového hospodářství upravuje platná vyhláška.

1.       Popelnice a kontejnery na komunální odpad u rodinných a bytových domů

·   Tyto nádoby jsou zpravidla ve vlastnictví majitelů budov, kteří si je na vlastní náklady pořizují.

Je na rozhodnutí vlastníka budovy, kolik a jakých nádob si pořídí.

·   Do těchto nádob patří pouze komunální odpad. V případě, kdy pracovníci svozové společnosti zjistí, že nádoba obsahuje odpady, které do komunálního odpadu zařadit nelze (např. stavební suť, eternit), nádobu nevyvezou! K nádobě nebo do schránky je zpravidla přiloženo oznámení o nevyvezení se zdůvodněním.  

·   Popelnice ani kontejnery pro občany se neopatřují známkami.

·   Popelnice se na veřejné prostranství umísťují těsně před svozem a po svozu se odklízejí na pozemek vlastníka nebo do budovy.

 2.       Popelnice a kontejnery na biologicky rozložitelný odpad u rodinných a bytových domů

·   Po zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu v roce 2013 poskytovalo město Kyjov popelnice a kontejnery na tento odpad bezúplatně. V současné době již tato možnost není a vlastníci nemovitostí si musí nádoby na biologicky rozložitelný odpad pořídit na své náklady.

·   Do těchto nádob patří pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. V případě, kdy pracovníci svozové společnosti zjistí, že nádoba obsahuje odpady, které do biologicky rozložitelného odpadu nepatří, nádobu nevyvezou!

·   Popelnice ani kontejnery na biologicky rozložitelný odpad se neopatřují známkami.

·   Popelnice se na veřejné prostranství umísťují těsně před svozem a po svozu se odklízejí na pozemek vlastníka nebo do budovy.

 3.       Odpadkové koše na veřejných prostranstvích

·   Slouží pouze pro odkládání drobných odpadků na veřejných prostranstvích.

·   Vyprazdňování odpadkových košů mají na starosti Technické služby Kyjov, p. o..

4.       Sáčky na psí exkrementy

·   Neosvědčilo se jejich umístění  na odpadkových koších ve městě. Zájemci si mohou sáčky v dostatečném množství vyzvednout zdarma na podatelně MÚ Kyjov na radnici.

5.       Stanoviště sběrných nádob na veřejných prostranstvích

·   Na území města jsou rozmístěny sběrné nádoby na třídění papíru, plastu, čirého (bílého) skla, barevného skla, kovů, elektrozařízení, textilu a použitých jedlých olejů a tuků.  V provozu jsou také podzemní kontejnery.

·   Na každé sběrné nádobě je napsáno i graficky znázorněno, pro jaký druh odpadu je určen.

·   Do kontejnerů na separovaný odpad (papír, plasty, sklo,…) je možné ukládat pouze ty druhy odpadů, pro které jsou určeny!

·   Vývoz papíru a plastů z kontejnerů 1100 l – 2 x týdně, vývoz odpadu z podzemních kontejnerů 1x týdně, ostatní sběrné nádoby – dle potřeby.

6.       Hřbitovy

·   Na všech kyjovských hřbitovech se nacházejí odpadkové koše i  kontejnery.

·   Kontejnery slouží pouze pro návštěvníky hřbitovů a nikoliv pro odkládání objemných odpadů z domácností od občanů. Tyto prosím odvážejte přímo na sběrný dvůr, který je k dispozici šest dnů v týdnu po celý rok.

7.       Sběrný dvůr odpadů na ul. Havlíčkova

·   Sběrný dvůr provozuje společnost EKOR s.r.o..

·   Provozní doba sběrného dvora odpadů v Kyjově:

PO - SO      7:00 - 12:00 hod, 12:30 - 17:30 hod (mimo dny zákonem stanovených svátků)

·   Občané města se při odkládání odpadů na sběrném dvoře prokazují platným občanským průkazem za účelem ověření trvalého pobytu ve městě.

·   Na sběrném dvoře mohou občané zdarma odložit odpady bez množstevního omezení s výjimkou těchto druhů odpadu:

       stavební suť - limit 500 kg na nemovitost (byt) v Kyjově, ve které je občan hlášen k trvalému                                           pobytu, a rok

       biologicky rozložitelný komunální odpad – limit 3 vozíky za osobní auto osoba/rok

       objemný odpad – limit 3 vozíky za osobní auto osoba/rok

·   Eternit sběrný dvůr nepřijímá, je nutné jej odvézt na skládku do Těmic, kde bude přebrán za   úplatu.

·   Na sběrném dvoře probíhá také zpětný odběr elektrozařízení.

 8.       Odkládání odpadů za úplatu

·   Při překročení ročního limitu na občana pro bezplatné uložení odpadů na sběrném dvoře v Kyjově je občan povinen uložení dalšího odpadu hradit dle ceníku provozovatele sběrného dvora, tj. společnosti EKOR s.r.o.

9.       Potřeba odvozu a uložení většího množství odpadu – objednání kontejneru

·   V případě, kdy občan potřebuje uložit větší množství odpadu a potřebuje zajistit i jeho odvoz na skládku, může využít pronájem kontejneru u EKOR-u včetně odvozu.

·   Občanům města Kyjova poskytuje EKOR, s.r.o., na skládce V Těmicích slevu za uložení objemného odpadu, po předložení potvrzení vystaveného odborem majetkoprávním Městského úřadu v Kyjově.

 10.   Výkup druhotných surovin na sběrném dvoře

·   vykupuje se železo dle aktuálních ceníků
 

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 30/1

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1

Zobrazit v mapě