Co vás zajímá?

Jakým způsobem lze požádat o prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví města?

Písemným podáním na odboru majetkoprávním. Není třeba používat žádné formuláře. Základem je přesná specifikace požadované nemovité věci údaji z Katastru nemovitostí ČR. Pokud zájemce požaduje část pozemku je vhodné žádost doplnit situačním plánkem.

Co to je „zveřejnění záměru města“?

Dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec povinna před rozhodnutím o prodeji, směně, daru, pronájmu, pachtu a výpůjčce nemovitostí zveřejnit na úřední desce (včetně internetové úřední desky – tj. na webu www.mestokyjov.cz) záměr obce tyto majetkoprávní úkony provést. Záměr musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.

Kdo rozhoduje o dispozicích s nemovitostmi města?

O prodeji a koupi nemovitostí, směně nemovitostí a daru (přijetí i darování) nemovitosti rozhoduje zastupitelstvo města. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Koná se zpravidla jedenkrát za tři měsíce.

Má město Kyjov zpracovanou cenovou mapu pozemků?

Město Kyjov cenovou mapu pozemků zpracovanou nemá. Při majetkoprávních úkonech jsou zpravidla pořizovány znalecké posudky, aby v souladu se zákonem o obcích byly majetkoprávní úkony realizovány v cenách v místě a čase obvyklých.

Hodlám stavět rodinný dům, při budování přípojek se dotknu pozemků města. Co mám dělat?

Na základě žádosti stavebníka bude odborem rozvoje města ve spolupráci s odborem majetkoprávním připraveno stanovisko k připravované stavbě. Zpracovatel stanoviska vyhodnotí případné dotčení pozemků ve vlastnictví města a do stanoviska specifikuje požadované další kroky.

Kdo přiděluje čísla popisná a co je k přidělení čísla popisného potřeba?

Čísla popisná v Kyjově, Nětčicích, Boršově a Bohuslavicích přiděluje odbor majetkoprávní. U novostaveb na základě písemné výzvy stavebního úřadu, v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy. K žádosti se dokládá kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad osvědčující způsob užívání budovy a platný geometrický plán.

Potřebuji si před domem umístit lešení, kontejner nebo stavební materiál. Komu musím danou věc nahlásit a kde vyřídím potřebné povolení?

K umístění stavebního zařízení či skládky stavebního materiálu na pozemku ve vlastnictví města, na místní komunikaci (chodníku, parkovišti, vozovce), je třeba povolení tzv. zvláštního užívání komunikace. Za vydání povolení se platí správní poplatek dle délky termínu povoleného užívání, za zábor veřejného prostranství je vyměřen správcem poplatku místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Povolení se vyřizuje s dostatečným časovým předstihem na odboru majetkoprávním, úseku majetkovém.

Nelíbí se mi název naší ulici, dá se s tím něco dělat?

Rozhodování o názvech ulic je dle zákona o obcích svěřeno zastupitelstvu města. Téměř každá změna názvu ulice se dotýká celé řady občanů, podnikatelů a firem, proto je snahou názvy ulic měnit co nejméně.

Kdy mohu odbor majetkoprávní navštívit?

Kterýkoliv pracovní den. Vzhledem k tomu, že pracovníci odboru chodí na různá šetření i do terénu a účastní se jednání i mimo budovu úřadu, doporučujeme předem schůzku sjednat telefonicky případně mailem.