Popis činnosti

 • Podává výklad, výhledové rozbory, návrhy a podněty na změny územně plánovacích dokumentací.
 • Zajišťuje zpracování urbanistických a architektonických koncepcí  rozvoje, aktualizuje je ve vztahu k dotační politice.
 • Podává informace o možnostech pro výstavbu, stanovuje zastavovací podmínky, poskytuje odborné konzultace, hodnotí předložená ideová i projektová řešení  z hlediska veřejného zájmu, efektivnosti, rozvoje a dlouhodobého vývoje území města.
 • Zajišťuje kompletní přípravu a realizaci investičních akcí města včetně ekonomických rozvah, pořízení projektových dokumentací a studií, realizace výběrových řízení, čerpání dotačních prostředků, provádění reklamačních řízení apod.
 • Pořizuje dokumenty strategického plánování rozvoje města, provádí jejich aktualizaci a zapojení do rozvoje urbanistické, dopravní, technické a informační infrastruktury Jihomoravského kraje.
 • Zpracovává a aktualizuje program rozvoje města, provádí aktualizaci priorit města.
 • Posuzuje návaznost projektů na strategii města.
 • Vyhledává, hodnotí a doporučuje doplňkové zdroje financování pro přípravu a realizaci programu a projektů, a to ze strukturálních fondů EU, státních fondů ČR, fondů Jihomoravského kraje a jiných zdrojů financování investičních a neinvestičních akcí na území města.
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi dotačních projektů města Kyjov.
 • Jako dotační management koordinuje a realizuje činnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu (podávání žádostí, přijímání podpor a dotací, spolupráce s partnery projektů, monitoring a plnění závazků vzniklých přijetím podpory, závěrečné vyhodnocení čerpání podpory).
 • Provádí poradenskou činnost pro obce,  právnické a fyzické osoby při zajišťování rozvojových programů města, obcí, mikroregionů, poskytuje veřejné informace podnikatelským aktivitám v rámci rozvoje území.
 • Spolupracuje s neziskovými organizacemi města a regionu v rámci komunitního plánování.
 • Vydává vyjádření  jako souhrn dílčích odborných stanovisek  k investičním záměrům, k výběru staveniště,  ke studiím,  k předložené projektové dokumentaci stavby pro územní, stavební, kolaudační a obdobná řízení.
 • Zajišťuje projednávání aktuálních témat v komisích zřízené radou města Kyjova.
 • Sleduje a posuzuje stavebně technický stav veřejné infrastruktury objektů v majetku města, navrhuje realizaci oprav a zajišťuje následnou investiční přípravu.
 • Zastupuje město Kyjov při stavebních řízeních vedených na území města.
 • Podává stanoviska a vydává souhlasy k připojení na inženýrské sítě nebo ke zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města.