Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče nastupuje ve chvíli, kdy se dítěti nedostává příznivého rodinného prostředí ve vlastní biologické rodině.

Formy náhradní rodinné péče

Osvojení (adopce) – do osvojení jsou zařazovány děti, u kterých rodiče podepsali souhlas s osvojením nebo děti, o které rodiče neprojevili po určitou dobu zájem. Osvojením zanikají právní vazby dítěte vůči původní rodině. Na osvojitelskou rodinu se od okamžiku osvojení pohlíží jako na každou jinou běžnou rodinu. O osvojení rozhoduje vždy soud. Osvojitelé přebírají veškerá práva i povinnosti rodičů.

Pěstounská péče Je to forma státem řízené a kontrolované dlouhodobé náhradní rodinné výchovy zabezpečované též z jeho strany hmotnou podporou. O svěření do pěstounské péče se uvažuje u dětí, jejichž rodiče nemohou dlouhodobě výchovu dětí zabezpečit. Příčiny pro něž nemohou původní rodiče řádně plnit svá rodičovská práva a povinnosti, musí být dlouhodobého charakteru. Pěstounská péče má přednost před umístěním do ústavů, a to z důvodu zásadního práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Soudním rozhodnutím nezanikají právní vztahy dítěte k jeho původní rodině. Mezi pěstounem a dítětem nevznikají pěstounskou péčí příbuzenské vztahy.

Pokud dítě nemůže dočasně či trvale zůstat ve své rodině, je za určitých podmínek na základě soudního rozhodnutí svěřeno do péče jiné osoby. Pěstoun není zákonným zástupcem a nemá k dítěti vyživovací povinnost. Rodičovská odpovědnost bývá rodičům v různé míře zachována. Mezi pěstounem a dítětem nevzniká taková vazba, jako mezi dítětem a jeho biologickými rodiči. Pokud je to možné, dítě zůstává v kontaktu se svojí biologickou rodinou. PP je vnímána jako dočasné řešení, které umožní rodině upravit svou situaci natolik, aby byla schopna opět převzít odpovědnost za péči o dítě. Stát zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu pěstounů a ponechává si kontrolu nad výkonem péče. Podpora a odborná pomoc je pěstounům poskytována ze strany doprovázejících organizací a nastaveného systému odborných služeb pro náhradní rodiny.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě je dočasně svěřeno do péče profesionálního pěstouna. Dítě zde může být umístěno maximálně na 1 rok. Jde o dočasné řešení, které umožní rodičům upravit si poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo nalézt dítěti jinou vhodnou náhradní rodinu.

Poručnická péče - Pokud rodiče dítěte zemřeli, nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, musí být dítěti ustanoven poručník, který musí o dítě osobně pečovat a nahrazovat plně péči rodičů. Tato funkce však nezakládá vyživovací povinnost k dítěti. Rozhodnutí, které poručník učiní v podstatné věci, musí být schváleno soudem. O ustanovení poručníka rozhoduje soud. Poručnictví zaniká nabytím zletilosti, smrtí dítěte či poručníka, obnovením rodičovské zodpovědnosti původních rodičů a na základě rozhodnutí soudu, pokud je pro funkci poručník nezpůsobilý a porušuje své povinnosti.

Pracovnice agendy NRP zabezpečují:

  • odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) - osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství;
  • přijímání žádostí o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, vedení dokumentace těchto žadatelů;
  • vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a umístění do pěstounské péče, vedení dokumentace o těchto dětech;
  • předávání spisové dokumentace dětí vhodných do osvojení a umístění do pěstounské péče krajskému úřadu k vyhledání vhodných žadatelů pro tyto děti;
  • podávání návrhů soudu na umístění dětí do NRP;
  • doprovázení a podpora pěstounským rodinám;
  • spolupráce s odbornými institucemi poskytujícími poradenství v oblasti NRP.