Popis činnosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí

Oprávnění a povinnosti pracovníků při výkonu sociálně-právní ochrany dětí

dle ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 10

- jsou povinni sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku a činit opatření k jejich odstranění

- jsou povinni pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a ve spolupráci s rodiči, jinými osobami zodpovědnými za výchovu dítěte a dalšími přizvanými osobami zpracovat individuální plán ochrany dítěte a pořádat případové konference

§ 12 

- můžou uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, jsou povinni poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

§ 13

- můžou napomenout dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho kdo narušuje řádnou péči o dítě. Dále můžou stanovit nad dítětem dohled a provádět jej. Můžou uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte či jim uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc či povinnost účastnit se prvního setkání s mediátorem

§ 14

- podávají návrhy soudu ve věcech péče o nezletilé

§ 16 

- podávají návrhy soudu na vydání předběžného opatření

§ 17 

- vykonávají funkci opatrovníka a poručníka dle zvláštních právních předpisů

§ 19

- sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči. Přitom jsou povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně 1x za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců

§ 29

- jsou povinni nejméně 1x za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo ochranná výchova a nejméně 1x za 3 měsíce navštívit rodiče uvedeného dítěte, navštívit bezodkladně dítě uvedené v § 10a odst. 1 zákona, které matka po narození opustila a zanechala ve zdravotnickém zařízení. Jsou oprávněni hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení a mají právo nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede

§ 34

- se vyjadřují, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená nebo obviněná žena ve věznici pečovala, a k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte

- jsou povinni alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená žena. Při návštěvě ve věznici jsou oprávněni nahlížet do dokumentace vztahující se k dítěti, o něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena a k péči této ženy o dítě

§ 36

- jsou povinni učinit opatření potřebná pro převzetí dítěte bez doprovodu z cizího státu a současně sdělit zastupitelskému úřadu, kým bude dítě na území ČR při návratu převzato, můžou se též dohodnout, že dítě bude převzato v cizině

§ 37

- jsou povinni učinit nezbytná opatření směřující k ochraně dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, uvědomit o této skutečnosti zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem a projednat s ním způsob spojení dítěte s rodiči nebo jinými osobami za dítě odpovědnými

§ 52 

- jsou oprávněni navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště, ve škole, školském zařízení, v zaměstnání, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování

- jsou oprávněni pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.

 

 

 

 

 

Přiložené soubory