Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, na ochranu jejich oprávněných zájmů, včetně ochrany jmění. Své působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny, k zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro děti, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte

Sociálně právní ochrana dětí (dále jen SPOD) je upravována zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZSPOD). SPOD zabezpečují orgány dle ZSPOD (§4, odst. 1,2) jako jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřadu práce České republiky. Pověřeny činností SPOD mohou být také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro SPOD a další právnické a fyzické osoby. 

V rámci města Kyjova zajišťuje výkon SPOD odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Oddělení SPOD zahrnuje agendu zaměřenou na péči o rodinu a děti, kuratelu pro děti a mládež a náhradní rodinnou péči.

Hlavním úkolem sociálně-právní ochrany dětí je

 • ochrana práv a oprávněných zájmů dětí v různých složitých rodinných situacích,
 • působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny, dále v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Hlavním východiskem pro činnost OSPOD je princip preventivního působení, poradenská a depistážní činnost v rámci vlastní terénní sociální práce, kdy jsou pracovníky vyhledávány ohrožené děti a rodiny, aby došlo k včasnému záchytu a poskytnutí pomoci a podpory rodině. Dále koordinování multidisciplinární spolupráce s dalšími odborníky a vytvoření podpůrné sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Součástí SPOD je i výkon sociální kurately. Tato se zabývá sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže. Jedná se zejména o výchovné problémy (např. záškoláctví, nevhodné chování ve škole a v rodině, útěky z domova, užívání omamných a psychotropních látek včetně alkoholu, vykazování poruch chování aj.) a trestnou činnost dětí a mladistvých. 

Kurátor poskytuje dětem a rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu sociální poradenství a odbornou pomoc. Pomáhá rodičům při zvládání zátěžových situací ve výchově dětí, spolupracuje s dalšími odborníky, kteří se podílejí na nápravě nežádoucího chování u dětí. V rámci prevence se účastní kurátor i výchovných komisí při ZŠ. Jedná se tak i o prevenci velmi závažných problémů dětí a mladistvých s cílem předejít jejich případné kriminalizaci. 

Neméně důležitá je role sociálně-právní ochrany při zprostředkování náhradní rodinné péče. Pracovnice vykonávající agendu náhradní rodinné péče poskytují rozsáhlé poradenství. Zprostředkovávají poradenství v otázkách pěstounské péče a osvojení, sledují vývoj dětí umístěných v náhradním rodinném prostředí, přijímají žádosti o zařazení do evidence osob vhodnými stát se pěstouny či osvojiteli, spolupracují s doprovázejícími organizacemi a dalšími odborníky.

V rámci občanskoprávních řízení, týkajících se nezletilých dětí, vykonává OSPOD na základě jmenování soudem funkci kolizního opatrovníka. Jeho úkolem je chránit a hájit zájmy nezletilého dítěte v soudním řízení o úpravě poměrů před a po rozvodu rodičů, změně výchovného prostředí, stanovení výživného apod. V rámci řízení kolizní opatrovník zjišťuje názor dítěte, poskytuje mu patřičné informace ohledně celého procesu.

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, národnostního, etnického nebo sociálního původu, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení.  

SPOD se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče 
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na  kterých  byl  spáchán  trestný  čin  ohrožující  život,  zdraví,  svobodu,  jejich  lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně  umísťovány  do  zařízení  zajišťujících  nepřetržitou  péči  o děti  nebo  jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které  jsou  ohrožovány  násilím  mezi  rodiči  nebo  jinými  osobami  odpovědnými  za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo  jiných  osob  odpovědných  za  jejich  výchovu;  pokud  tyto  skutečnosti  trvají  po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.