Sociální kuratela pro děti a mládež

Sociální kuratela pro děti a mládež se zaměřuje na ochranu dětí, které vyžadují zvýšenou pozornost. Činnost sociálního kurátora (dále jen kurátor) je založena na bezprostředním kontaktu a spolupráci s dítětem, jeho rodinou a se spolupracujícími subjekty. Povinností je sledovat nepříznivé vlivy působící na děti či mladistvé, zjišťovat příčiny jejich vzniku a činit opatření k jejich snížení. 

Sociální kuratela se zaměřuje na děti a mladistvé, které:

 • vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky);
 • požívají alkohol nebo návykového látky, jsou ohroženy závislostí;
 • živí se prostitucí;
 • spáchali provinění nebo čin jinak trestný, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.

 Jedná se:

 • o děti mladší 15-ti let, které se dopustily činu jenž by byl u staršího člověka klasifikován jako trestný;
 • o mladistvé ve věku 15-18 let, kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu a bylo u nich zahájeno trestní stíhání;
 • o děti a mladistvé, kteří mají opakované vážné poruchy chování např. útěky z domova,  zanedbávání školní docházky, požívání alkoholu nebo zneužívání návykových látek, závislosti na automatech aj.

Další činnosti zajišťované kurátory:

 • prevence a řešení užívání návykových látek;
 • účast u přestupkového řízení, trestního řízení;
 • spolupráce se školami, odbornými institucemi v rámci protidrogové prevence a kriminality;
 • podávání podnětů a návrhů soudu na umístění dětí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, návštěvy dětí v těchto zařízení;
 • podávání podnětů a návrhů soudu na předběžné opatření v případě ohrožení života nebo zdraví dítěte;
 • preventivní terénní akce za spolupráce Policie ČR;
 • spolupráce s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudy, Probační a mediační službou.

Kurátor pro děti a mládež při své práci užívá metody sociální práce, kdy provádí rozhovory (motivační), pozorování, sociální šetření, tedy návštěvu rodiny či prostředí, kde se dítě nebo mladiství nachází, navazuje spolupráci s dalšími pomáhajícími odborníky či jinými subjekty. Dále dle ZSPOD vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, vypracovává individuální plán ochrany dítěte, může svolávat případové konference aj. Kurátor posiluje (podporuje) kompetence dítěte či mladistvého k řešení jeho problému, snaží se u něj posilovat aktivitu při hledání vhodného řešení.   

Sociálně-právní ochrana nastupuje v okamžiku, kdy rodiče samostatně, bez podpory a pomoci, nedokáží nad svými dětmi vykonávat náležitý dohled.