Standardy kvality SPOD

Dnem 1. ledna 2015 (v souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů) nabylo účinnosti ustanovení týkající se naplňování standardů kvality (dále SQ) při poskytování sociálně-právní ochrany dětí orgány sociálně-právní ochrany, a to dle vyhlášky MPSV č. 473/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále SPOD). 

SQ SPOD jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií, na základě kterých je určena úroveň kvality poskytované SPO při postupu orgánů SPOD ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu SPOD.

Hlavním cílem zavedení SQ SPO bylo vytvoření účelného a srozumitelného systému práce s ohroženými dětmi a rodinami a sjednocení přístupů a metod práce.

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která popisuje celkem 14 okruhů standardů:

  • standardy 1 - 3 se zabývají místní a časovou dostupností, prostředím, podmínkami a informovaností o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště
  • standard 4 se zabývá personálním zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany
  • standardy 5 - 6 řeší otázky přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, včetně jejich profesního rozvoje
  • standardy 7 - 9 se zabývají prevencí ohrožení dítěte, metodami, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
  • standardy 10 - 13 popisují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování a podávání stížností
  • standard 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům

SQ na Městském úřadě Kyjov byly zpracovány v rámci projektu „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MÚ Kyjov“, číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00047, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Na tvorbě SQ se podílel tým pracovníků oddělení SPOD Městského úřadu Kyjov. Zpracované SQ společně s přílohami jsou v písemné podobě uloženy v jednací místnosti oddělení SPOD, nahlédnutí do nich umožní vedoucí oddělení SPOD.

Přiložené soubory