Agenda opatrovnictví

Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti 

 U osoby, která v důsledku trvalého duševního onemocnění není schopna samostatně jednat, zajišťovat základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky a spravovat majetek, se na základě rozhodnutí soudu nově od 01.01.2014  (účinnosti nového občanského zákoníku) pouze omezí svéprávnost.

Dle zákona lze omezit svéprávnost člověka jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.

Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

Po uplynutí stanovené doby je zahájen přezkum.

Soud v rozsudku určí osobě rozsah omezení ve svéprávnosti a jmenuje opatrovníka, kterému určí rozsah jeho práv a povinností a který jedná v zájmu osoby s omezením.

Ustanovit opatrovníka lze i bez omezení svéprávnosti člověka. Jedná se o případy, kdy osobě působí zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo při hájení práv.

Soud jmenuje opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna.

V případě, že neexistuje žádná ochotná a vhodná osoba, která by výkon opatrovnictví vykonávala, jmenuje soud opatrovníka ze zákona (veřejného opatrovníka – obec, kde má opatrovanec bydliště).

 Výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem město Kyjov, provádí na základě pověření starosty města Kyjova pracovníci sociálního odboru města Kyjova.

Návrh nebo podnět k zahájení řízení k omezení svéprávnosti může dát u příslušného soudu (Okresní soud v Hodoníně, Velkomoravská 4, 695 01 Hodonín) kdokoliv, kdo je obeznámen s životní situací dotčeného člověka (rodinný příslušník, obvodní lékař, psychiatrická nemocnice, zařízení sociálních služeb apod.).