Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023

Informace o výsledcích kontrol provedených Městským úřadem Kyjov, odborem správních, dopravních a živnostenských agend v roce 2023

ve smyslu ustanovení § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend provedl v roce 2023:

·         275 kontrol zaměřených na plnění povinností stanovených z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zvláštních právních  předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese

·         17 kontrol zaměřených na plnění povinností stanovených z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

·         6 kontrol zaměřených na plnění povinností stanovených z.č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dodržování povinností při  nakládání s lihem)

·         7 kontrol zaměřených na dodržování vybraných ustanovení zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

·         6 kontrol zaměřených na plnění povinností stanovených z.č.  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

·         1 kontrolu zaměřenou na plnění povinností stanovených z.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (značení skladovaných nebo prodávaných tabákových výrobků).

 

Dle plánu kontrolní činnosti na rok 2023 byly provedeny:

·         Kontroly podnikatelů vlastnících živnostenské oprávnění pro živnost volnou, kteří nemají obory živnosti upraveny v souladu s přílohou č. 4 k z.č. 455/1991 Sb.

·         Společné kontroly s ČOI zaměřené na provozovny květinářství, hospodářských a chovatelských potřeb.

·         Kontroly podnikatelů s rozdílným bydlištěm a sídlem.

 

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

·         Porušení ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. 

·         Porušení ustanovení § 17 odst. 4 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.

·         Porušení ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo.

·         Porušení ustanovení § 31 odst. 16 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

·         Porušení ustanovení § 49 odst. 1 živnostenského zákona, dle kterého je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

·         Provozování činnosti, která je živností, bez živnostenského oprávnění ( § 61 odst. 3 živnostenského zákona a § 63 odst. 1 živnostenského zákona).

 

Ve vazbě na výkon kontrolní činnosti byl ve 3 případech projednán přestupek dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu spočívající v nevytvoření podmínek pro výkon kontroly a neposkytnutí potřebné součinnosti s tím související.

 

V návaznosti na provedené kontroly projednal živnostenský úřad:

·         4 přestupky spočívající v provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez příslušného živnostenského oprávnění

·         31 přestupků spočívajících v porušení některého z výše uvedených ustanovení živnostenského zákona, z toho  30  příkazem na místě.

 

Příkazem na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 28 200 Kč a v řízení o přestupku byly uloženy pokuty v celkové výši 49 000 Kč.