Popis činnosti

Obecní živnostenský úřad Kyjov

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti všech druhů živností, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích – vázaných, řemeslných a živnosti volné
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • provozuje živnostenský rejstřík
 • vykonává další činnosti na úseku státní právy stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost

Místní příslušnost živnostenských úřadů je stanovena pouze pro sankční řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti, určuje se podle sídla podnikatele.

Podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů je správní obvod je vymezen územím obcí Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice.

Úsek registrace

přijímá a vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změn údajů a dokladů stanoveným pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení přerušení provozování živnosti, oznámení o pokračování v přerušené živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění

 • provozuje živnostenský rejstřík a vyřizuje žádosti o výpisy z živnostenského rejstříku
 • spolupracuje (součinnost) s dotčenými orgány státní správy v rámci působnosti podle zvláštních právních předpisů při stanovení podmínek k provozování živnosti
 • vede sankční správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění
 • vede sankční správní řízení o pozastavení živnostenských oprávnění
 • archivuje a vede spisových materiálů podnikatelů
 • provádí poradenskou činnost pro podnikatele v oblasti živnostenského podnikání
 • zpracovává avíza z ISEO, ROB, ROS, RUIAN, CIS
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - CzechPOINT
 • zajišťuje úkoly Centrálního registračního místa (CRM) – přijímá přihlášky k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a oznámení o změně registračních údajů vztahující se k těmto daním; přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, přijímá přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění; přijímá oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení; přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů fyzických osob a právnických osob
 • vyzývá podnikatele k odstranění závad žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • posuzuje změny údajů a dokladů pro zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává rozhodnutí o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělského podnikatele
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení vybraných ustanovení zákona o zemědělství
 • předává data Ministerstvu zemědělství do Společného zemědělského registru
 • poskytuje informace ze systému IMI

 Úsek kontrolní a správní  

 • provádí živnostenské kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní sankční řízení za porušení povinnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky na úseku podnikání dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenského podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • plní oznamovací povinnosti vůči orgánům činným v trestním řízení
 • provádí společné kontroly s ČOI