Správní poplatky na úseku zemědělského podnikání

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož přílohou je sazebník. Poplatky na úseku zemědělského podnikání jsou uvedeny v části I Sazebníku, položce 6.

a)   Zápis zemědělského podnikatele do evidence 8)          1   000 Kč
b)   Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 8)          500 Kč
c)   Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 8)          100 Kč

Osvobození 

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8)

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.