Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož přílohou je sazebník. Poplatky na úseku živnostenského podnikání jsou uvedeny v části I Sazebníku, položce 24.

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč

b) Další ohlášení živnosti 500 Kč

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč

d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5 Kč

j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Sleva na poplatku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Předmětem poplatku není

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
  5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.