Speciální stavební úřad

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Přízemí:Dveře č. 14
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Povolení připojování pozemních komunikací

Popis životní situace

 Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.

Co je třeba k vyřízení žádosti

žádost  - formulář žádosti „02_Žádost o povolení sjezdu_nájezdu“

 • žádost podává ten, v jehož zájmu má být připojení řešeno
 • žádost by měla obsahovat:

a) zda se jedná o:

 • připojení pozemní komunikace na pozemní komunikaci (§10 odst.  4  písm. a) zákona 13/1997 Sb.)
 • připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (§10 odst.  4  písm. b) zákona 13/1997 Sb.)

b) důvod připojení

c) určení místa připojení 

 • druh a číslo pozemní komunikace
 • staničení pozemní komunikace
 • místo, obec
 • ulice, číslo popisné/evidenční

d) způsob realizace

e) předpokládaný termín realizace

f) identifikaci dotčených pozemků

 • parc. č. pozemku pozemní komunikace
 • parc. č. připojovaného pozemku/nemovitosti žadatele
 • parc. č. pozemku/ů přes které připojení k nemovitosti bude realizováno

k žádosti je třeba předložit:

1.   Situaci širších vztahů, ze které je zřejmé místo a způsob připojení.
2.   Technický popis, jednoduchá dokumentace technického řešení.
3.   Situace připojení (ve vhodném měřítku, formát A3) včetně rozměrů, poloměrů nájezdových oblouků, příčný a podélný řez připojení, (řádné odvodnění v souladu s vyhláškou - např. podélný sklon od komunikace, odvodňovací žlab apod., dodržení vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
4.   Výkres rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110, ČSN 73 6101.
5.   Doklad  o vlastnictví napojovaných pozemků. Není-li žadatel vlastníkem pozemku, přes který má vést napojení k nemovitosti, a není-li oprávněn ze služebnosti, dokládá souhlas vlastníka pozemku. Souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.

 - plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

Upozornění:

1. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

2. Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.

3. Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím ukládá  § 12 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

4. Jestliže se zřizuje, stavebně upravuje nebo ruší část sjezdu nebo nájezdu na pozemku komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti zajistit předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace.

5. Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.

Pro urychlení zpracování žádosti lze předložit:

 • stanovisko vlastníka pozemní komunikace
 • o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy
 • závazné stanovisko Policie České republiky.

 V případě, že výše uvedené stanoviska nebudou předloženy, příslušný silniční správní úřad si je před vydáním povolení vyžádá sám.

Správní poplatek

500 Kč  -  dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.    

Legislativa

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška  č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6101 (736101) Projektování silnic a dálnic

 V případě, že potřebuje poradit s vyplněním žádosti  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do žádostí je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost doplnit.

Řízení vedená dle stavebního zákona ve věci pozemních komunikací

Popis životní situace

Povolování nebo odstraňování staveb určených k obecnému užívání pro provoz vozidel a chodců v souladu a ust. § 19 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. s omezením dle schváleného dopravního značení.

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako speciální stavební úřad příslušný podle

 • § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) - ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
 • § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování
 • § 169 odst. 4  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) – pro vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Řízeními vedenými dle stavebního zákona ve věci pozemní komunikace se rozumí:

 • ohlášení stavby pozemní komunikace
 • ohlášení odstranění stavby pozemní komunikace
 • společné řízení na stavbu pozemní komunikace
 • vydání stavební povolení  na stavbu pozemní komunikace
 • předčasné užívání stavby pozemní komunikace
 • vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace
 • kolaudační řízení ve věci stavby pozemní komunikace
 • změna stavby před dokončením
 • povolení výjimky atd.

Co je třeba k vyřízení žádosti

žádost  - formuláře žádostí naleznete na …..

 • žádost podává ten, v jehož zájmu má být povolení vydáno
 • žádosti jsou převážně stanovené prováděcím právním předpisem  - musí obsahovat  náležitosti dané vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

K žádosti je třeba předložit:

 • potřebné přílohy jsou vždy uvedeny v části B žádosti
 • plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

Upozornění:

 • Je třeba, již k žádosti, předkládat stanoviska dotčených orgánů i vlastníků a správců veřejné technické a dopravní infrastruktury. Respektovat požadavky, které vyplývají z jejich vyjádření a tato zohlednit v projektové dokumentaci stavby.
 • Již k žádosti je žádoucí předkládat Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, přičemž Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentaci. Jedná se o jednoznačný souhlas se stavebním záměrem tak, jak je specifikován v předložené dokumentaci nebo projektové dokumentaci s tím, že souhlas však musí obsahovat identifikační údaje vlastníka (spoluvlastníků), v případě udělení souhlasu v zastoupení, musí být doložena plná moc, ze které musí být zřejmé, že dotyčný zástupce je k udělení souhlasu zmocněn. U fyzické osoby se jako identifikační údaj uvádí: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště (§ 18 zákona č. 500/2004, správní řád), u právnické osoby pak identifikačními údaji jsou název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. Je zcela nezbytné, aby ze všech podpisů na situačním výkrese bylo zřejmé, ke které stavbě, pozemku a osobě se daný podpis váže. Vhodné je uvádět i datum podpisu.
 • Předkládanou projektovou dokumentaci mít v souladu s Vyhláškou 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,  zejména pak s přílohou č.3 odst. 3.
 • Předkládanou projektovou dokumentaci mít v souladu s platnými ČSN (např. ČSN 73 0802)
 • Je vždy nutné k žádosti předložil dokumentaci ověřenou autorizovaným inženýrem (v případě pozemních komunikací - autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby). Přičemž musí být dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace.
 • Zpracovanou projektovou dokumentaci předkládat v rozsahu a obsahu stanoveném právním předpisem. Projektová dokumentace musí být vypracována a členěna přesně dle příslušné přílohy vyhlášky, přičemž vynechání částí odstavců, výkresů či některých bodů je nepřípustné a je závadou v dokumentaci stavby. Projektová dokumentace musí respektovat všechny úpravy dle platné legislativy, zejména  musí být dodrženy podmínky pro bezbariérové užívání staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Správní poplatek

Stanovuje se dle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

 Legislativa

 • Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška  č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška  č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb atd.

V případě, že potřebuje poradit s vyplněním žádosti  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do žádostí je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost doplnit.

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu

Popis životní situace

Umístění trvalého nebo přechodného dopravního značení, světelných signálů nebo dopravního zařízení.

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) „Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,“.

Co je třeba k vyřízení žádosti

žádost  - formulář žádosti „04_Žádost o stanovení místní_přechodné úpravy provozu“

 • žádost podává ten, v jehož zájmu má být úprava provozu provedena
 • žádost by měla obsahovat:
 • identifikace žadatele
 • zda se jedná o místní nebo přechodnou úpravu provozu
 • popis o jaké dopravní značení (zařízení)  se jedná - dále jen „DZ“
 • jaké DZ  má být odstraněno a jaké naopak osazeno
 • jakou má DZ velikost, typ
 • kde bude DZ umístěno, v jakém místě (u silnice km tj. staničení a zda levostranně či pravostranně) v jakém městě a  ulici má být osazeno (u jakého č. p.)
 • z jakého důvodu má být DZ umístěno, popis
 • jaká oprávněná osoba bude osazení DZ provádět, tedy bude za řádné umístění DZ odpovědná
 • termín, od kdy má být přechodná/místní úprava provozu provedena (a to vzhledem k termínům projednání stanovení dopravního značení opatřením obecné povahy dle platné legislativy)
 • telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost ještě doplnit

k žádosti je třeba předložit:

- situace s přesným zakreslením místní/přechodné úpravy provozu včetně řádného popisu dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, v souladu s platnými TP a ČSN.

- souhlas vlastníka komunikace

- plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

 Upozornění:

 1. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

2. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

3. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

4. Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

5. Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.

pro urychlení zpracování žádosti lze předložit:

 • souhlas vlastníka pozemní komunikace, na které má být úprava provozu provedena
 • souhlas Policie České republiky - Dopravního inspektorátu
 • popř. souhlas drážního správního úřadu

 V případě, že výše uvedené souhlasy nebudou předloženy, příslušný silniční správní úřad žádost s nimi projedná.

Správní poplatek

Nevybírá se.

Legislativa

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vyhláška š. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky

− VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky

− VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Dopravní zařízení

 V případě, že potřebuje poradit s vyplněním žádosti  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do žádostí je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost doplnit.

Povolení uzavírky pozemní komunikace, nařízení objížďky

Popis životní situace

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.

Pozn.: Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.

Co je třeba k vyřízení žádosti

žádost  - formulář žádosti „03_Žádost o povolení uzavírky“

 • žádost podává ten, v jehož zájmu má být uzavírka či objížďka řešena
 • žádost musí obsahovat  (§ 39 vyhlášky  č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích):

a) přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (dále jen „staničení“), popřípadě místopisného průběhu,

b) dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,

c) důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),

d) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,

e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště,

f) pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,

g) souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

K žádosti je třeba předložit:

 • stanovení přechodné úpravy silničního provozu (v místě uzavírky a objížďky) vydané příslušným silničním správním úřadem
 • plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

Upozornění:

1. Nejde-li o havárie (§ 24 odst. 8 zákona), žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

2. Označení uzavírky  nebo objížďky upravuje zvláštní předpis (Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích).

3. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

4. V případech uvedených v písm. f) musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.

5. Uzavírka musí být vždy omezena na nejkratší možnou dobu.

6. Objížďka musí být řádně technicky zabezpečena a z hlediska provozu vyhovující.

7. Musí být umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

8. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

9. Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace.

10. Odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky nemá odkladný účinek.

Pro urychlení zpracování žádosti lze předložit:

 • souhlas vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena
 • souhlas vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka
 • souhlas obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
 • souhlas obcí, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka
 • souhlas provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha
 • souhlas Policie České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

V případě, že výše uvedené souhlasy nebudou předloženy, příslušný silniční správní úřad žádost s nimi projedná.

Správní poplatek

Nevybírá se

Legislativa

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška  č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 V případě, že potřebuje poradit s vyplněním žádosti  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do žádostí je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost doplnit.

Zvláštní užívání

Popis životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace je užívání  dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny.

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.:

a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, není-li umožněno opatřením obecné povahy podle § 24b,

b) užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis,

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro

1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),

2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),

3. provádění stavebních prací,

4. zřizování vyhrazeného parkování,

5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,

6. audiovizuální tvorbu,

d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi.

g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Co je třeba k vyřízení žádosti

žádost  - formulář žádosti „01_Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace“

- žádost podává ten, v jehož zájmu má být zvláštní užívání řešeno

- žádost musí obsahovat (§ 40 vyhlášky  č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích):

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat,

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy,

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení,

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.

a) přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),

c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,

d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů

e) stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů

a) účel, rozsah a termín zvláštního užívání,

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum narození, telefon (u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo),

c) návrh trasy pohybu vozidla,

d) základní technické údaje vozidla

1. druh vozidla,

2. tovární značka, typ (je-li identifikovatelný),

3. výrobní číslo (je-li na vozidle uvedeno),

4. rozměry (délka, šířka a výška),

5. provozní hmotnost, případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost,

6. počet náprav a zatížení jednotlivých náprav,

7. světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění),

8. nejvyšší konstrukční rychlost,

e) nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných zařízení, nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu.

K žádosti je třeba předložit:

 • souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
 • souhlas Policie České republiky, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • dle způsobu zvláštního užívání:

§  situační plán, ze kterého je zřejmé místo a rozsah zvláštního užívání

§  parcelní čísla dotčených pozemků, číslo pozemní komunikace (staničení)

 • stanovení místní příp. přechodné úpravy silničního provozu vydané příslušným silničním správním úřadem po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky
 • plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

Upozornění:

Žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace je třeba příslušnému silničnímu správnímu úřadu doručit  s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň  30 dní před datem, od něhož požadujete povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

 Správní poplatek

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                Kč 100,--,
 • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                  Kč 500,--,
 • na dobu delší než 6 měsíců                                                          Kč 1000,--.

dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.    

Legislativa

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška  č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 V případě, že potřebuje poradit s vyplněním žádosti  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do žádostí je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu, která žádost vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba žádost doplnit.

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu

Popis životní situace

Umístění trvalého nebo přechodného dopravního značení, světelných signálů nebo dopravního zařízení.

Příslušnost silničního správního úřadu

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) „Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,“.

Co je třeba k vyřízení podnětu

podnět  - formulář podnětu „04_Podnět o stanovení místní_přechodné úpravy provozu“

 • podnět podává ten, v jehož zájmu má být úprava provozu provedena
 • podnět by měla obsahovat:
 • identifikace podatele
 • zda se jedná o místní nebo přechodnou úpravu provozu
 • popis o jaké dopravní značení (zařízení)  se jedná - dále jen „DZ“
 • jaké DZ  má být odstraněno a jaké naopak osazeno
 • jakou má DZ velikost, typ
 • kde bude DZ umístěno, v jakém místě (u silnice km tj. staničení a zda levostranně či pravostranně) v jakém městě a  ulici má být osazeno (u jakého č. p.)
 • z jakého důvodu má být DZ umístěno, popis
 • jaká oprávněná osoba bude osazení DZ provádět, tedy bude za řádné umístění DZ odpovědná
 • termín, od kdy má být přechodná/místní úprava provozu provedena (a to vzhledem k termínům projednání stanovení dopravního značení opatřením obecné povahy dle platné legislativy)
 • telefonní kontakt na osobu, která podnět vyřizuje, aby ji bylo možné operativně kontaktovat v případě, že bude třeba podnět ještě doplnit

 k podnětu je třeba předložit:

- odborně zpracovaný návrh, tj. technickou zprávu a situaci s přesným zakreslením místní/přechodné úpravy provozu včetně řádného popisu dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, v souladu s platnými TP a ČSN.

- souhlas vlastníka komunikace

- plnou moc v případě, že si jako žadatel zvolíte zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu); z plné moci musí být zřejmý rozsahu právních úkonů, ke kterým je plná moc určena

 Upozornění:

 1. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

2. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

3.Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

4.Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

5. Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.

pro urychlení zpracování podnětu lze předložit:

 • souhlas vlastníka pozemní komunikace, na které má být úprava provozu provedena
 • souhlas Policie České republiky - Dopravního inspektorátu
 • popř. souhlas drážního správního úřadu

V případě, že výše uvedené souhlasy nebudou předloženy, příslušný silniční správní úřad podnět s nimi projedná.

Správní poplatek

Nevybírá se

Legislativa

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vyhláška š. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky

− VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky

− VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací - Dopravní zařízení

 V případě, že potřebuje poradit s vyplněním formuláře pro podání podnětu  nebo např. s obsahem příloh, neváhejte nás kontaktovat.

Do formuláře podání podnětu je vhodné uvádět i telefonní kontakt na osobu v případě, že by bylo třeba podnět doplnit.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory