Taxislužba a stanice měření emisí

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Přízemídveře č. 14
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Taxislužba

Základní právní úprava  - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Evidence vozidel taxislužby (platí místní příslušnost dle sídla dopravce)

 • Zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby

Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud jde o vozidlo kategorie L nebo M1, dopravce je podle zápisu v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla, vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v odstavci 6 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zákon“).

 • Vydání evidenční nálepky (správní poplatek 500,- Kč)
 • Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud vozidlo nesplňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) nebo b) zákona, zaniklo oprávnění dopravce k provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, o to dopravce požádá, nebo dopravci byl pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 35 odst. 2 písm. j) nebo m) zákona, kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil.

Udělení oprávnění řidiče taxislužby  a vydání průkazu řidiče taxislužby (rozvolněná místní příslušnost)

Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 2 zákona a oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem.

 Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

 • komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
 1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
 2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,
 3. nepořízení záznamu o přepravě,
 4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,
 5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
 6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,
 • komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v
 1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 • kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
 • komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu

 Odejmutí oprávnění řidiče taxislužby

Oprávnění řidiče taxislužby odejme  kterýkoli dopravní úřad na žádost jeho držitele, nebo dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby, pokud jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2 zákona.

Kontrola a státní odborný dozor

Stanice měření emisí

 Vydávání a odnímání povolení k provozování stanice měření emisí

 • Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení na žádost fyzické nebo právnické osoby vydá, pokud žadatel
 1. je držitelem příslušného živnostenského oprávnění,
 2. má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových prostor, ve kterých bude stanici měření emisí provozovat, tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor provozování stanice měření emisí umožňuje,
 3. má vlastnické nebo jiné právo k užívání přístrojů, technického zařízení a programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
 4. má zajištěno provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, a
 5. má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností.
 • V žádosti o vydání povolení k provozování stanice měření emisí žadatel vedle náležitostí podle správního řádu uvede druh stanice měření emisí, kterou hodlá provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat. K žádosti přiloží žadatel
 1. popis nebytových prostor včetně příjezdových komunikací a parkoviště a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,
 2. popis přístrojů, zařízení a programového vybavení a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání,
 3. seznam obsahující jména a bydliště osob, které budou provádět měření emisí a dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám a
 4. návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly.

Provádění změn v povolení k provozování stanice měření emisí

Státní odborný dozor nad činností stanic měření emisí

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory