Evidence obyvatel

mm

Kam se obrátit při změně trvalého pobytu (dále jen TP)

 • občan ohlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa TP jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
 • za občana může změnu místa TP ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpis

Přihlášení k trvalému pobytu

 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz
 • nemá-li platný občanský průkaz, prokáže se jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • správní poplatek 50 Kč (v hotovosti) za každou osobu starší 15ti let
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Přihlášení občana ČR ze zahraničí

 • doložit občanství ČR - tzn. platný Cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR, rodný list, doklady dle rodinného stavu - oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list. Jedná-li se o událost nastalou v zahraničí je nutno mít tyto doklady ze zvláštní matriky v Brně.
 • další postup při přihlášení k TP - viz. výše

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh vlastníka nebo oprávněné osoby
 • ohlašovna rozhoduje dle § 12, zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč a to za každou osobu, jíž se má rušit údaj o místu trvalého pobytu, a která je uvedena v žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

 • Občan tuto skutečnost sděluje písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
 • Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.
 • Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 • Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 • občanský průkaz je ode dne ukončení trvalého pobytu na území ČR neplatný
 • občan zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

 • vyplnit žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a podepsat před pracovníkem evidence obyvatel, ohlašovny
 • nemůže-li se žadatel dostavit osobně, může žádost poslat poštou a na které bude ověřený podpis
 • žádost lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 • o poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
 • správní poplatek 50 Kč (v hotovosti)

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory