Pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Kyjov

Pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Kyjov byla zpracována k datu 31.12.2020.

Územně analytické podklady  (dále jen „ÚAP“) jsou zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ÚAP pořizuje a aktualizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.
 

Definování územně analytických podkladů dle ustanovení § 26 stavebního zákona:

"Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území")."

Obsahové náležitosti územně analytických podkladů:

TEXTOVÁ ČÁST

 1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
 2. rozbor udržitelného rozvoje území

GRAFICKÁ ČÁST

 1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
  1. výkres hodnot území
  2. výkres limitů využití území
  3. výkres záměrů na provedení změn v území
 2. rozbor udržitelného rozvoje území
  1. problémový výkres
  2. kartogram vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí ORP Kyjov dle pilířů udržitelného rozvoje
    

Územně analytické podklady ORP Kyjov, včetně jejich aktualizací jsou uloženy na těchto úřadech:

 • Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo nám. 1/38, 697 01 Kyjov
 • Městský úřad Ždánice, Stavební úřad, Městečko 787, 696 32 Ždánice
 • Městský úřad Vracov, Odbor výstavby a zemědělství, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
 • Městský úřad Bzenec, Stavební úřad, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a staveb. řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Přiložené soubory