Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Bukovany byl vydán Zastupitelstvem obce Bukovany formou opatření obecné povahy dne 27. 01. 2010 a nabyl účinnosti dne 25. 02. 2010 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část