Územní plán Dambořice

Územní plán Dambořice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Dambořice byl vydán Zastupitelstvem obce Dambořice formou opatření obecné povahy č. 1/2015 dne 17. 12. 2015 a nabyl účinnosti dne 14. 01. 2016 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část