Územní plán Kostelec

Územní plán Kostelec byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Kostelec byl vydán Zastupitelstvem obce Kostelec formou opatření obecné povahy dne 22. 6. 2009 a nabyl účinnosti dne 10. 07. 2009.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část