Změna č. 2 ÚP Kyjov

Změna č. 2 Územního plánu Kyjov byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 2 Územního plánu Kyjov byla vydána Zastupitelstvem města Kyjova formou opatření obecné povahy č. 2/2019 dne 21. 10. 2019 a nabyla účinnosti dne 5. 12. 2019.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část