Úplné znění po změně č. 1 ÚP Nechvalín - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Nechvalín byla vydána Zastupitelstvem obce Nechvalín formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 3. 12. 2019 a nabyla účinnosti dne 24. 12. 2019. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Nechvalín nabyl účinnosti dne  24. 12. 2019.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část