Územní plán Nechvalín

Územní plán Nechvalín byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Nechvalín byl vydán Zastupitelstvem obce Nechvalín formou opatření obecné povahy dne 16. 03. 2009 a nabyl účinnosti dne 03. 04. 2009 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část