Úplné znění po změně č. 2 ÚP Ostrovánky - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 2 Územního plánu Ostrovánky byla vydána Zastupitelstvem obce Ostrovánky formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 19. 2. 2019 a nabyla účinnosti dne 9. 3. 2019. Právní stav po Změně č. 2 ÚP Ostrovánky nabyl účinnosti dne 9. 3. 2019.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část