Územní plán Šardice (2015)

Územní plán Šardice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Šardice byl vydán Zastupitelstvem obce Šardice formou opatření obecné povahy č. 1/2015 dne 26. 11. 2015 usnesením č. 28 a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2015 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část