Úplné znění po změně č. 1 ÚP Skalka - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Skalka byla vydána Zastupitelstvem obce Skalka formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 2. 9. 2016. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Skalka nabyl účinnosti dne 2. 9. 2016.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část