Změna č. 1 ÚP Skalka

Územní plán Skalka - zm.č. 1 byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)

Územní plán Skalka - zm.č. 1 byl vydán Zastupitelstvem obce Skalka formou opatření obecné povahy dne 12.7.2016  usnesením č. 4/2016/3 a nabyl účinnosti dne 2.9.2016 (záznam o účinnosti)

Dokumentace je v této podobě platná.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část