Úplné znění po změně č. 1 ÚP Syrovín - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Syrovín byla vydána Zastupitelstvem obce Syrovín formou opatření obecné povahy č. 1 / 2023 usnesením č.4/B.4. dne 23. 11. 2023 .  Právní stav po Změně č. 1 ÚP Syrovín nabyl účinnosti dne 9. 12. 2023.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část