Změna č. 1 Územního plánu Syrovín

Změna č. 1 Územního plánu Syrovín byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Syrovín byla vydána Zastupitelstvem obce Syrovín formou opatření obecné povahy č. 1 / 2023 usnesením č.4/B.4. dne 23. 11. 2023 a nabyla účinnosti dne 9. 12.  2023 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část

Grafická část - odůvodnění