Územní plán Těmice

Územní plán Těmice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Těmice byl vydán Zastupitelstvem obce Těmice formou opatření obecné povahy č. 1/2015 dne 24. 11. 2015 a nabyl účinnosti dne 8. 12. 2018 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část