Územní plán Uhřice

Územní plán Uhřice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Uhřice byl vydán Zastupitelstvem obce Uhřice formou opatření obecné povahy č. 1/2020 usnesením č. XV/5 dne 9. 6. 2020 a nabyl účinnosti dne 24. 6. 2020 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část