Úplné znění po změně č. 1 ÚP Věteřov - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Věteřov byla vydána Zastupitelstvem obce Věteřov formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 12. 2020 a nabyla účinnosti dne 30. 12. 2020. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Věteřov nabyl účinnosti dne 30. 12. 2020.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část