Změna č. 2 ÚP Vřesovice

Změna č. 2 Územního plánu Vřesovice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 2 Územního plánu Vřesovice byla vydána Zastupitelstvem obce Vřesovice formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 16. 1. 2020 a nabyla účinnosti dne 1. 2. 2020.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část