Úplné znění po změně č. 1 ÚP Ždánice - NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DOKUMENT

Změna č. 1 Územního plánu Ždánice byla vydána Zastupitelstvem města Ždánice formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 29. 9. 2021 a nabyla účinnosti dne 25. 10. 2021. Právní stav po Změně č. 1 ÚP Ždánice nabyl účinnosti dne 25. 10. 2021.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část