Změna č. 1 ÚP Ždánice

Změna č. 1 Územního plánu města Ždánice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Ždánice byla vydána Zastupitelstvem města Ždánice formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 29. 9. 2021 a nabyla účinnosti dne 25. 10. 2021. 


Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část