Formuláře - vodní hospodářství

Přiložené soubory

PDF

101 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

PDF

102 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF

103 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

PDF

104 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

PDF

105 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF

106 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF

107 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

PDF

108 Žádost o stavební povolení k vodním dílům

PDF

109 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

PDF

110 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

PDF

111 Žádost o udělení souhlasu

PDF

112 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

PDF

113 Žádost o vyjádření

PDF

114 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

PDF

115 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

PDF

116 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

PDF

117 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

PDF

118 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

PDF

119 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

PDF

120 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

PDF

121 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

PDF

122 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

PDF

123 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

PDF

124 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

PDF

125 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

PDF

126 Žádost o vydání společného povolení vodního díla

PDF

127 Žádost o vydání společného povolení pro stavbu studny pro potřeby jednotlivých občanů

PDF

128 Žádost o vydání společného povolení - dle vyhlášky č. 503