Nejdůležitější předpisy - životní prostředí

Nejdůležitější předpisy

Životní prostředí:

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Ochrana vod

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;
 • Vyhláška č. 137/1999 Sb., seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů;
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly;
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování;
 • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích prvotní vodní bilanci;
 • Vyhláška č. 183/2018 Sb., náležitosti rozhodnutí a další opatření vodoprávního úřadu a doklady;
 • Vyhláška č. 178/2012 Sb., seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly;
 • Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vod;
 • Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl;
 • Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně;
 • Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území;
 • Vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě;
 • Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí;
 • Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla;
 • Vyhláška č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci;
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o citlivých oblastech;
 • Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
 • Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a množství objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových;
 • Nařízení vlády 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Ochrana ovzduší

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.
 • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 • Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
 • Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Ochrana přírody a krajiny

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 • Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve změně pozdějších předpisů

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
 • Vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Ochrana lesa

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
 • §  Vyhláška č. 456/2021 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 296/2018 Sb.
 • Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění lesa
 • Vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 52/1999 Sb., č. 419/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 • Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
 • Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 324/2003 Sb.,  278/2020 Sb.
 • Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 236/2000 Sb., č. 76/2018 Sb.

Myslivost a rybářství

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 • Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • Vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb.,  kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 350/2003 Sb., 362/2013 Sb., č. 419/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 419/2017 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Nakládání s odpady

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
 • Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností