Popis činnosti oddělení

Vodní hospodářství a vodní stavby – Ing. Roman Kavka, Ing. Jarmila Slavíčková, Ing. Zdeňka Spáčilová

Dle ust. § 106 vodního zákona, působnost na území správního obvodu obce s rozšířenou přenesenou působností Kyjov - katastrální území 42 obcí vykonávají působnost podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud ji zákon nesvěřuje jiným, především:

 • povolují nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • povolují vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • povolují změny nebo ruší povolení k nakládání s vodami,
 • povolují některé činnosti (výsadba stromků a keřů v záplavovém území, těžba písku, štěrku a bahna),
 • geologické práce v zápl. území a v ochranném pásmu vodních zdrojů,
 • zasypávání odstavných ramen vodních toků,
 • vrácení vodního toku do původního koryta,
 • vydávají stavební povolení k vodním dílům, povolují jejich změny nebo zrušení,
 • provádějí kolaudace povolených staveb vodních děl,
 • povolují vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace - zubní ambulance,
 • udělují souhlas podle § 17 vodního zákona,
 • vydávají vyjádření k umístění, provedení, změně nebo zrušení stavby, která může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod dle § 18 vodního zákona,
 • stanoví ochranná pásma vodních zdrojů,
 • stanoví minimální zůstatkový průtok na vodním toku při povolení k nakládání s vodami,
 • stanoví minimální hladiny podzemních vod v povolení k nakládání s nimi,
 • k ochraně jakosti vod stanoví při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění,
 • schvalují “Havarijní plán” uživatelům závadných látek vodám,
 • ukládají nápravná opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod nebo při nedovoleném nakládání se závadnými látkami vodám,
 • ukládají nabyvatelům majetků, získaných podle zvláštního zákona, který není původcem závadného stavu, ale závadný stav se k němu váže, opatření k nápravě závadného stavu,
 • rozhodují v pochybnostech o hranici koryta vodního toku,
 • rozhodují o vrácení koryta vod. toku do původního stavu, opustil-li vodní tok své koryto působením přírodních sil,
 • stanovují na návrh správce vod. toku větší šířku než 6, 8 nebo 10 m k nezbytně nutným potřebám (k údržbě vod. toku),
 • zakazují vlastníkům pozemků, sousedících s vodními toky kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku,
 • sjednává nápravu na náklady vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo s vodními toky sousedících, ulpí-li na nich předměty transportované vodou (stromy, keře) a vlastník staveb a zařízení tak neučinil, nebo nedbá-li o údržbu a statickou bezpečnost staveb a zařízení, což může ohrožovat plynulý odtok vod,
 • v případech zjištěných pochybností při vedení vodoprávního řízení o rozsahu povinností či oprávnění rozhodují vodoprávní úřady, které vodoprávní řízení vedou,
 • rozhodují v pochybnostech, zda jde či nejde o vodní dílo,
 • rozhodují v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemku, na němž se nachází stavba k vodohospodářským melioracím,
 • rozhodují o ochraně vodních děl a zákazu činnosti nebo stavby v ochranném pásmu vodního díla,
 • schvalují manipulační řád vodního díla,
 • rozhodují o tom, že jiná osoba než vlastník bude zabezpečovat provoz a údržbu vodního díla na jeho náklady, pokud vlastník díla tyto povinnosti neplní,
 • rozhodují o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do I. až IV. kategorie na základě předloženého odborného posudku oprávněnou osobou,
 • rozhodují o změně kategorie vodního díla a rozsahu technickobezpečnostního dohledu a podmínkách jeho zabezpečení při podstatné změně díla (např. po jeho rekonstrukci),
 • rozhodují o tom, zda v určitém čase a v určitém území byla povodeň a to na základě podmínek, kdy bylo dosaženo II. stupně povodňové aktivity nebo srážky v území dosáhly stanovené úrovně, kdy nastává povodeň,
 • stanovují na návrh správce vodního toku záplavová území a v případě jeho nečinnosti mu tuto povinnost ukládají (pro drobné toky),
 • předávají mapovou dokumentaci záplavových území dotčeným stavebním úřadům,
 • stanovují omezující podmínky v území, kde není záplavové území stanoveno, zejména pro těžbu nerostů a zemin, které mohou zhoršit odtokové poměry v území, pro ukládání odplavitelného materiálu a předmětů v území podél vodních toků, zřizování oplocení, výsadbu živých plotů a jiných podobných překážek a zřizování táborů, kempů a jiných dočasných ubytování,
 • stanovují území určené k rozlivům vod při povodních a po projednání s dotčenými úřady státní správy omezí právo užívání pozemků a staveb v tomto území se vyskytujících,
 • rozhodují o povinnosti zpracovat povodňový plán pro stavby ohrožené povodněmi,
 • rozhodují o způsobu užívání pozemků, které se nacházejí v záplavových územích,
 • pomáhají povodňovým orgánům na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi,
 • potvrzují soulad povodňových plánů obcí, které se nacházejí v jeho správním obvodu (správním obvodu obce s rozšířenou působností),
 • dávají souhlas k mimořádné manipulaci na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů,
 • upravují, omezuje nebo zakazuje v době přechodného nedostatku vody její povolený odběr na nezbytně nutnou dobu a bez náhrady,
 • stanoví kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu provede opatření k zajištění náhradního odběru vody nebo její dovoz,
 • dozírají, zda jimi vydaná rozhodnutí jsou dodržována (v rámci vodoprávního dozoru),
 • dozírají na vodní díla, jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku,
 • v době mimořádných situací (zejména při přechodném nedostatku vody nebo při havárii vodního zdroje či systému zásobování vodou), vydávají opatření nebo rozhodnutí veřejnou vyhláškou nebo jiným v místě obvyklým způsobem (rozhlas, místní televize, tisk),
 • ukládají pokuty podnikajícím nebo fyzickým osobám za porušení povinností stanovených vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Ochrana přírody a krajiny – Ing. Tereza Schielová, Mgr. Monika Kolečkářová

 Obecní úřady (obce I)

 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
 • ·   s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.

Pověřené obecní úřady (obce II) 

 • s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem
 • vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
 • sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,
 • vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,
 • vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma,

 • vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
 • vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3,
 • vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
 • rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
 • vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,
 • rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
 • přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,
 • požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11,
 • vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
 • rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,
 • mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,
 • v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,
 • v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,
 • vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
 • rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a ukládají pokuty za přestupky podle § 87 a za správní delikty podle § 88,
 • uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

Ochrana zemědělského půdního fondu –  Bc. Monika Navrátilová, Bc. et Bc. Miloslav Pavličík

 • rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 • uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
 • kontroluje plnění

            1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,

            2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,

            3. jím uloženého opatření k nápravě,

 • uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
 • rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce.

Státní správa lesů – Ing. Petr Pokorák, Ing. Marcela Pantlíková Škarpichová

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce III)

 rozhodují:

 • v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa¨
 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • o ukládání pokut (hlava devátá),
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují jejich správní obvod.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

 • vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu
 • uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
 • vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • zajišťují zpracování osnovy
 • povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu
 • vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle zákona o lesích a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

 • přijímají oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení
 • vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vedou o tom evidenci
 • vystavují nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vedou o tom evidenci
 • předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě
 • zmocňují pověřenou osobu ke kontrole

Státní správa myslivosti – Ing. Petr Pokorák, Ing. Marcela Pantlíková Škarpichová

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce III)

 • stanovuje jakostní třídy honitby, stanovuje minimální a normované stavy zvěře v honitbě
 • vydává souhlas k zavádění dalšího druhu zvěře v součinnosti s orgánem ochrany přírody
 • rozhoduje o uskutečnění chovatelské přehlídky trofejí a o případném pověření pořádáním přehlídky, ustanovuje hodnotitelskou komisi
 • rozhoduje o umístění přikrmovacího zařízení
 • rozhoduje o omezení nebo zákazu vstupu do honitby
 • rozhoduje o krmení zvěře na náklady uživatele
 • ustanovuje mysliveckou stráž pro každou honitbu
 • rozhoduje o uznání honitby, rozhoduje o přičlenění pozemků, rozhoduje o změně honitby a stavů zvěře
 • vede rejstřík honebních společenstev, vede evidenci smluv o nájmů honiteb, vede evidenci využití honiteb
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • vede mysliveckou evidenci a statistiku
 • povoluje lov ve zvláštních případech
 • vystavuje lovecké lístky
 • vede evidenci a vydávání zúčtovatelných plomb na označování ulovené a uhynulé zužitkovatelné zvěře
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o myslivosti, předpisů vydaných k jeho provedení

Státní správa rybářství – Ing. Petr Pokorák

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce III)

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky

Od 1. 7. 2011 jsou rybářské lístky vydávány níže uvedenými obcemi pověřeným obecním úřadem (vyhláška č. 388/2002 Sb.).

MÚ BZENEC: Bzenec, Domanín, Syrovín, Těmice, Vracov, Žeravice
MÚ KYJOV: Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatovořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Želetice
MÚ ŽDÁNICE: Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Násedlovice, Uhřice, Žarošice, Ždánice

Odpadové hospodářství – Ing. Blanka Červíková

Obecní úřady (obce I)

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo které nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem
 • ukládá pokuty fyzickým osobám, které se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III)

 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, udělení souhlasu může vázat na podmínky
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a   obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany ŽP a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení   stanovených povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce   nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • dává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého

Ochrana ovzduší – Ing. Blanka Červíková

Obecní úřady (obce I)

 • může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje
 • může vypracovávat místní program snižování emisí znečišťujících látek
 • může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III)

 • vydává závazná stanoviska k nevyjmenovaným stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší podle  §11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší v platném znění 
 • může v případě, že provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neplní povinnosti stanovené tímto zákonem uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, je oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje